Algemene Voorwaarden
Discover Sicily

1 Definities
Bezoeker: degene die de opsiciliecard.nl website bezoekt.

Informatie: gegevens, inlichtingen, materialen, documenten, bestanden, enz. die op de opsiciliecard.nl website worden aangeboden.

Discover Sicily, het bedrijf dat de opsiciliecard uitgeeft via de opsiciliecard.nl website:
Discover Sicily
Postbus 81
3360 AB Sliedrecht
Nederland
KvK 59500727
BTW NL002036590B77
 1. opsiciliecard.nl website: de internetsite van Discover Sicily, zowel in het Nederlands als in andere talen. Dit omvat alle pagina's van de site.
   
 2. opsiciliecard: de door Discover Sicily aangeboden voordeelkaart
   
 3. cardhouder: degene die de opsiciliecard heeft aangeschaft en van wie de achternaam op de achterzijde van de opsiciliecard staat vermeld
   
 4. deelnemer: het bedrijf dat een korting of een ander voordeel aanbiedt aan de Cardhouder, zoals omschreven op de opsiciliecard.nl website,
   
 5. voorwaarden: deze voorwaarden, die op het bezoeken van de opsiciliecard.nl website en op het gebruik van de opsiciliecard van toepassing zijn.
   
2 Toepasselijkheid
2.1 Door het bezoeken of op andere wijze gebruikmaken van de opsiciliecard.nl website komt er een overeenkomst tussen de Bezoeker en Discover Sicily tot stand. Op de overeenkomst zijn deze voorwaarden van opsiciliecard.nl  met uitdrukkelijke uitsluiting van enige andere voorwaarden, van toepassing.
 
2.2 De Bezoeker moet deze Voorwaarden aanvaarden; indien de Bezoeker deze Voorwaarden niet aanvaardt, heeft de Bezoeker niet het recht de opsiciliecard.nl website te bezoeken of daarvan op enigerlei wijze gebruik te maken en kan de Bezoeker de opsiciliecard niet aanschaffen en van de opsiciliecard gebruikmaken.

2.3 Discover Sicily heeft het recht de Voorwaarden eenzijdig en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
 
3 Eigendoms- en gebruikersrechten

3.1 Alle Informatie, die op de opsiciliecard.nl website wordt aangeboden, is en blijft eigendom van Discover Sicily of van leveranciers van Discover Sicily. De Informatie is beschermd door rechten van het industriële en intellectuele eigendom (bijvoorbeeld auteursrechten) en de Bezoeker heeft uitdrukkelijk niet het recht de informatie te verhandelen, te reproduceren, openbaar te maken of op andere wijze inbreuk te maken op de hiervoor genoemde rechten.

3.2 De Bezoeker of een derde heeft niet het recht om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Discover Sicily  -anders dan door middel van een zogenoemde hyperlink of banner- een koppeling of gateway aan te brengen tussen de opsiciliecard.nl website en enige andere, welke dan ook, (internet)site, (meta) search engine of computernetwerk.

3.3 Discover Sicily heeft te allen tijde het recht om een partij (zonder opgave van redenen) toegang tot de opsiciliecard.nl website te ontzeggen en om daartoe technische voorzieningen te treffen.
 
4 Aansprakelijkheid

4.1 Discover Sicily staat er niet voor in dat de Informatie steeds juist en volledig is; Discover Sicily is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor onduidelijkheden, fouten, of onjuistheden.

4.2 De Bezoeker is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruiken van de Informatie en de opsiciliecard en de Bezoeker zelf zal de Informatie op juistheid toetsen, indien dat voor de Bezoeker van belang is.

4.3 Discover Sicily is nooit aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, als gevolg of in verband met het gebruiken van de Informatie of de opsiciliecard.

4.4 Discover Sicily staat er niet voor in dat de Informatie geen inbreuk maakt op rechten van derden en Discover Sicily vrijwaart de Bezoeker of derden niet ter zake.

4.5 Discover Sicily is niet aansprakelijk, in welke vorm dan ook, voor informatie, internetsites, enz. van derden, ook als deze verkregen of benaderd kunnen worden via hyperlinks en dergelijke via de opsiciliecard.nl website.

4.6 Indien via de opsiciliecard.nl website transacties tussen de Bezoeker en een Deelnemer tot stand komen is Discover Sicily op generlei wijze betrokken bij dergelijke transacties en Discover Sicily is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dergelijke transacties of de gevolgen daarvan.
 
5 De opsiciliecard
 
5.1 geldigheid en gebruik:
a. Om op de op de opsiciliecard.nl website vermelde kortingen of andere voordelen aanspraak te kunnen maken, dient de Cardhouder de opsiciliecard altijd vooraf aan de Deelnemer te tonen, anders heeft de Deelnemer het recht de card te weigeren. In geval van contact tussen de Cardhouder en de Deelnemer via e-mail of via de website van de Deelnemer, dient de Cardhouder aan de Deelnemer zijn naam en cardnummer te communiceren, of, indien deze hiervan afwijken, de instructies op de informatiepagina van de Deelnemer op de opsiciliecard.nl website op te volgen.

b. De opsiciliecard is geldig voor de op achterzijde van de opsiciliecard vermelde periode en het op de achterzijde van de opsiciliecard vermelde aantal personen, behorende tot het reisgezelschap van de op de achterzijde van de opsiciliecard vermelde Cardhouder en is niet overdraagbaar.

c. De Cardhouder kan uitsluitend aanspraak maken op de op de opsiciliecard.nl website vermelde kortingen of andere voordelen voor het aantal personen dat op de achterzijde van zijn opsiciliecard staan vermeld.

d. Een Deelnemer heeft het recht de opsiciliecard te weigeren, in te nemen en te vernietigen indien de geldigheidsperiode van de opsiciliecard is verstreken.

e. Indien een Deelnemer hierom vraagt, dient de Cardhouder een geldig identiteitsbewijs aan de Deelnemer te tonen.

f. De opsiciliecard kan bij enkele Deelnemers langer worden gebruikt dan de op de achterzijde van de opsiciliecard vermelde geldigheidsperiode. Op de opsiciliecard.nl website staat aangegeven bij welke Deelnemers dit het geval is.

g. De opsiciliecard kan niet worden ingewisseld voor contanten.
 
5.2 verlies, diefstal en misbruik van de opsiciliecard:
a. Een gestolen, verloren of zoekgeraakte opsiciliecard zal niet door Discover Sicily worden vergoed.

b. Bij misbruik van de opsiciliecard behoudt Discover Sicily zich het recht voor de opsiciliecard te blokkeren/ongeldig te verklaren.


6 Toepasselijkheid recht en geschillen
6.1 Elke overeenkomst tussen de Bezoeker en Discover Sicily wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht. Geschillen, die niet in der minne worden geschikt, zullen worden beslecht door de te Rotterdam, Nederland, bevoegde rechter.

6.2 Indien deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend of vernietigbaar mochten blijken, worden partijen geacht een regeling ter zake overeengekomen te zijn, die in strekking en werking het meest aansluit bij de ontbonden verklaarde respectievelijk vernietigde Voorwaarden (of een gedeelte daarvan) en die geen ontbinding rechtvaardigt, respectievelijk niet vernietigbaar is.
 
7 Toepasselijkheid recht en geschillen
7.1 Zie hiervoor ons privacybeleid.